Kapcsolat

Adatvédelem

Adatvédelem

ERBG System Kft.
H-8948 Barlahida, Rákóczi F. u. 13.
Tel
+36 92 324 000
E-mail
info@erbgsystem.hu
Net
www.erbgsystem.hu
Számlaszám
Budapest Bank  10104961-08529600-01003000
Adószám
14218420-2-20

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk! 2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR rendelet), amely valamennyi tagállamban egységesen alkalmazandó adat-védelmi rendelkezéseket ír elő.

Az Ön személyes adatainak
adatkezelője a ERBG System Kft.
Levelezési címünk: ERBG System Kft., 8948 Barlahida, Rákóczi F. u. 13. e-mail cím: info@erbgsystem.hu

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) kereskedelmi tevékenységünk keretében termékértékesítést és/
vagy szolgáltatást igénybe vevőinek valamint közvetített szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) piackutatás, marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók a
datainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott felté-telekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsola
ttartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f) vagyonvédelem, személyi biztonság; g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés
a)
pont: érintett hozzájárulása GDPR 6.cikk (1) bekezdés
b) pont: szerződés teljesítése
GDPR 6.cikk (1) bekezdés
c) pont:
jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6.cikk (1) bekezdés
f) pon
t: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges
Az adatkezelésünk kiterjedhet az Ön által képviselt cégre, beosztására, (abban az esetben is személyes adatkezelésnek számít, e-mail, és telefon számának rögzítése – ha a céges e-mail, telefonszám alapján a személyére egyértelműen beazonosíthatóan utal elektronikus, vagy nyomtatott forrásból származó elérhetősége) családnévre, keresztnévre, címre, telefon-számra, e-mail címre, továbbá ügyféltörténetre.

1. Az Ön személyes adatait az
alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi előírásokat és a törvény rendelkezéseit) meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeljük és tároljuk adatait, amíg Ön meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri, megrendelés esetén a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2. Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást
kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésük és továbbításuk ellen az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken.

3. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból történő ke
zelése elleni tiltakozás – amit bármikor megtehet – esetén a személyes adatok abból a célból kerülnek megőrzésre, hogy megakadályozzuk a személyes adatok más forrásból történő átvételét és felhasználá-sát.

4. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatok (
családi és kereszt-név, illetve cím) hiányában nem tudjuk teljesíteni megrendeléseit.

5. Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai adott célból t
örténő kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, f.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap:
http://naih.hu